Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA (VERİ GİZLİLİĞİ BEYANI) VE VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Gayrimenkul Fikirleri Mülk Pazarlama Danışmanlık A.Ş.’ye (bundan böyle “Gayrimenkul Fikirleri”ne) ait www.konutagaci.com alan adına sahip, Konut Ağacı İnternet Portali (Bundan böyle “Konut Ağacı”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine yönelik haklarınıza saygı duyuyor ve Konut Ağacı ile paylaştığınız kişisel verileriniz ile özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu bakımdan, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirketimizi, ofislerimizi, sosyal ve dijital mecralarımızı, internet sayfamızı, çağrı merkezimizi ve/veya Konut Ağacını ziyaretiniz esnasında ya da tarafınıza Konut Ağacı üzerinden indirim ve benzeri kişiye özel faydalar tanımlanması amacıyla Konut Ağacına kaydettiğiniz/kaydedilmesine onay verdiğiniz kişisel bilgileriniz, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde işlenmektedir.

Bu minvalde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi de verileri işlenen kişinin onayı alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine göre Gayrimenkul Fikirleri, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiş olup Konut Ağacına aktarılan kişisel verilerinizin korunması konusundaki temel bilgi ve koşullara aşağıda yer verilmektedir.

Konut Ağacı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak “Veri Gizliliği Politikası”nda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Konut Ağacı üyeleri ya da Konut Ağacını ziyaret eden/kullanan ve/veya kendisine Konut Ağacı üzerinden indirim ya da benzeri kişiye özel faydalar tanımlanan kişiler, Konut Ağacını her ziyaret ettiklerinde ve/veya Konut Ağacının sunduğu ayrıcalıklardan her faydalandıklarında, o an yürürlükte olan Veri Gizliliği Politikasına tabi olacaklarını bilmekte ve bunu açıkça kabul etmektedirler. Bu nedenle, Konut Ağacını her kullandığınızda; Konut Ağacı ayrıcalıklarından her yararlandığınızda; yürürlükteki Veri Gizliliği Politikasını kabul ettiğinizden emin olmak için www.konutagaci.com internet adresinde herkese açık bir şekilde yayınlanan bu metni gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatırız.

Ancak önemle belirtelim ki, Konut Ağacı, internet siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda hiçbir garanti sunamamakta ve sorumluluk taşımamaktadır. Bu konudaki sorumluluğun tarafınızda ve ilgili internet sitesi sahibinde olduğunu; ilgili sayfanın veri gizlilik sözleşmesini dikkatlice incelemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

1. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

GAYRİMENKUL FİKİRLERİ olarak;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 • Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, üyesi olduğunuz www.konutagaci.com alan adlı internet portalinin sahibi, Gayrimenkul Fikirleridir:
Gayrimenkul Fikirleri Mülk Pazarlama Danışmanlık A.Ş.
Esentepe Mah. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak
Engin İş Merkezi No: 20 Kat 2
Zincirlikuyu-Şişli-İstanbul
info@gayrimenkulfikirleri.com

3. Veri İşleyen

Veri işleyen (KVKK m. 3): Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

4. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yolları

Verileriniz Konut Ağacında, ancak, rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Gayrimenkul Fikirleri tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanıp işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal ve dijital mecralarımız, mobil uygulamalar, formlar, alt yüklenicilerimiz, iş ortaklarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenmektedir. Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak ya da bilgi edinmek amacıyla, ofis binalarını, satış ofislerini, acentelerini fiziken ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezlerini kullandığınızda, internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde, Gayrimenkul Fikirlerinin düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katıldığınızda ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın; ancak, yasalara uygun olmak kaydıyla başkaca durumlarda kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda ise açık rıza şartı aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması;
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Şirketimizin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması;
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi; ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi;
 • Etkin bir müşteri hizmetinin ifası;
 • Hizmet ve tekliflerin hazırlanıp sunulması;
 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi;
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi;
 • Ziyaretçi ve müşteri profillerinin belirlenebilmesi;
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması;
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılması;
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi;
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi;
 • Hukuk işlerinin takibi;
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Verilerin güncellenmesi;
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin temini ile sizi bunlardan faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Tarafımızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • İnsan kaynakları politikalarının uygulanması;
 • Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında size bildirilecek ve/veya yasaların izin verdiği ölçüde sair amaçlar.

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, veri gizliliği politikamızda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, diğer Gayrimenkul Fikirleri kuruluşlarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve işbirliği yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.

Gayrimenkul Fikirleri tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarına sahipsiniz.

8. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız

Verilerinizi, sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla işliyoruz. Bu çerçevede Gayrimenkul Fikirlerinde bulunan bilgileriniz, sizin iradeniz ve onayınız ile işleme amacı doğrultusunda kullanılmaktadır.

9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Gayrimenkul Fikirlerinin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Gayrimenkul Fikirleri ile doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Nitekim, kullanıcı/ziyaretçi, verilerinin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerini güncellemesi gerektiğini bilir ve bunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Gayrimenkul Fikirlerine bu konuda hiçbir sorumluluk atfedilemez.

10. Nasıl Koruyoruz?

Gayrimenkul Fikirleri tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri gizliliği politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

12. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan Gayrimenkul Fikirleri Veri Sorumlusuna başvurunuz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurularınızı,

 • Şahsen,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 • Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle yapmanız gerekmektedir.

Çerezler Hakkında Bilgi Çerez (Cookie) nedir?

Çerez, bir web sayfasının bilgisayarınıza, cep telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınızın tarayıcısına (browser) o web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler toplamak için yerleştirdiği küçük metin dosyasıdır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve siteyi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bu Politika belgesinde, Konut Ağacında kullanılan ana bilgi depolama metodu olarak "Çerezler" genel terimi kullanılırken tarayıcının "Lokal Depolama" alanı da Çerezlerle aynı amaçlarla kullanılır. Bu bölümde yer alan tüm bilgiler bu "Lokal Depolama" için de geçerlidir.

Çerezler ne amaçla ve nasıl kullanılmaktadır?

Çerezlerin ana amacı, Konut Ağacını ziyaret tecrübenizin iyileştirilmesidir. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur. Örneğin gelecekteki ziyaretleriniz için, o anki ziyaretinizde yaptığınız tercihlerin (gayrimenkulün konumu, gayrimenkul tipi vs.) size hatırlatılması için kullanılırlar. Böylece çerezler tarafından toplanan bilgiler, kullanım kalıplarının ve rakamlarının değerlendirilmesi yoluyla Konut Ağacını bireysel tercihlerinize uygun hale getirmemiz, Konut Ağacındaki aramalarınızı daha da hızlandırmamızı gibi geliştirmeleri yapmamıza yardımcı olur; size ilgi alanlarınız ve ihtiyaçlarınıza uygun; kişiye özel içerik, kampanya ve sair tanıtım enstrümanları sunmamızı; ilginizi çekmeyecek, gereksiz enstrümanların gösterimine engel olarak Konut Ağacındaki deneyimlerinizi daha kaliteli hale getirmemizi sağlarlar.

 • Çerezler, Konut Ağacı ve Konut Ağacının amaçları doğrultusunda Gayrimenkul Fikirleri ile iş yapan kişi, kurum ve kuruluşların sitelerinde kullanılabilir.
 • Çerezler,
  1. Konut Ağacına girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak,
  2. Konut Ağacında gördüğünüz içerik ve reklamlarla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek, amaçlarıyla kullanılabilir.
 • Çerezler, Konut Ağacını ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların Portali hangi ülkelerden ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla da kullanılabilir.

Çerezler vasıtasıyla hangi bilgiler alınmakta ve işlenmektedir?

Konut Ağacına hangi siteden/portalden gelindiği ve Konut Ağacından sonra hangi sitenin/portalin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, Konut Ağacında yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Konut Ağacına ve Gayrimenkul Fikirlerinin iş yaptığı kimselerin sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, Konut Ağacı üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Konut Ağacı ve Gayrimenkul Fikirleri ile iş yapan kimselerin sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Gayrimenkul Fikirlerinin işbirliği yaptığı kimselerin internet sitelerindeki/portallerindeki çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler, Konut Ağacındaki çerezler vasıtasıyla toplanan veriler ile birleştirilip işlenebilir.

Konut Ağacına ve Gayrimenkul Fikirleri ile iş yapan kimselerin sitelerine/portallerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Gayrimenkul Fikirleri veya onun iş yaptığı kimseler tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Konut Ağacı tarafından, bazı sosyal paylaşım sitelerinden, belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlenmektedir. Bu minvalde, hangi verilerinizin işleneceğinden, bu aplikasyonlar için verdiğiniz onay doğrultusunda haberdar olabilirsiniz. Hal böyleyken, ilgili aplikasyona onay vermemek suretiyle, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız da mümkündür.

Çerez kullanımının engellenmesi

Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür; ancak, bunları engellemeniz durumunda, Konut Ağacındaki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.

Çerezler yardımıyla toplanan verilerin 3. kişilerle paylaşımı

Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla, Gayrimenkul Fikirlerinin işbirliği yaptığı kimseler ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Konut Ağacı üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde Konut Ağacının herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamakta olup Gayrimenkul Fikirlerinin, bu kapsamda, üyeye/ziyaretçiye/kullanıcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye/kullanıcı/ziyaretçi bunu bilir; buna göre hareket eder ve bunu kabul eder.

Konut Ağacı, 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Konut Ağacı ziyaretlerinizde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. Kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Konut Ağacını bu platformdaki hesabınıza bağlıyken ziyaret etmeniz halinde, Portal ve 3. Kişiler tarafından toplanan bilgileriniz ilişkilendirilebilir.

Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan verileriniz, Konut Ağacına veya Gayrimenkul Fikirlerinin iş yaptığı kimselere ait olan ve sizin de üyesi bulunduğunuz çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, ihtiyacınızı daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında size, kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili pazarlama programının üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.

İşbu politika kapsamında Konut Ağacı veya 3. Kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, Konut Ağacı veya 3. Kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. Kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. Kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

Yasal düzenlemelere uygunluk

Gayrimenkul Fikirleri ve Gayrimenkul Fikirlerinin iş yaptığı kimseler, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

Konut Ağacını ziyaret etmeniz, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiğiniz anlamına gelmektedir.

Yeni İletişim Yönetmeliğine Uygunluk

Konut Ağacı, bir Gayrimenkul Fikirleri markasıdır. Konut Ağacı üzerinden kampanyalarımız, ev fırsatlarımız, kurumsal haberlerimizle ilgili detaylı bilgileri doldurduğunuz form veya online chat ekranında iletmeniz durumunda iletişim bilgileriniz üzerinden size dönemsel olarak sms, e-mail ve sesli arama yoluyla ulaşılmaktadır. İletişim kanallarınız aracılığıyla size ulaşmamızı istemediğiniz durumlarda info@konutagaci.com mail adresine İPTAL yazıp boş bir mail atmanız yeterli olacaktır.

İletişim

Sitede uygulanan Veri Gizliliği politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize info@konutagaci.com adresinden iletebilirsiniz.