EN: Kullanım Koşulları

1. GİRİŞ

1.1. Konut Ağacı İnternet Portali, Gayrimenkul Fikirleri adına “Konut Ağacı” markası altında tescil edilen; yine Gayrimenkul Fikirleri Mülk Pazarlama Danışmanlık A.Ş. (bundan böyle “Gayrimenkul Fikirleri” olarak anılacaktır) tarafından geliştirilen ve yönetilen “konutagaci.com” alan adına sahip, gayrimenkul pazarlama internet portalidir. İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte), Konut Ağacı İnternet Portalinin (Kısaca “Portal” olarak anılacaktır) kullanımına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır).

1.2. Kullanıcı, Portali kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikasını ve Gizlilik Politikasını (Hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Kullanıcı, bu Portali kullanmak ve/veya ziyaret etmek suretiyle; sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu; işbu Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunu ve bunlara tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğini; kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde; Portali kullanmamalı/ziyaret etmemelidir. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, Portali her ziyaret ettiğinde ve/veya kullandığında, yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmiş sayılacak ve yürürlükteki Koşullar ile Veri Gizliliği Politikası, Kullanıcı için geçerli olacaktır.

1.3. Gayrimenkul Fikirleri, Portalde sunulan bilgileri, Portaldeki hizmet ve servisleri önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, iptal etme, Portali yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Portalde yayım anında yürürlüğe girer. Portalin kullanımı ya da Portale giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Kullanıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Gayrimenkul Fikirlerini sorumlu tutamayacağı gibi; bu nedenle, Gayrimenkul Fikirlerinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder

2. PORTALİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

2.1. Bu sitede online satış işlemi yapılmamaktadır.

2.2. Kullanıcı, Portali, yalnızca Portalin amacına uygun olarak; yani, Portaldeki Projelerin ve/veya gayrimenkullerin tanıtımını yapmak üzere; meşru amaçlarla kullanmayı; bu doğrultuda, Gayrimenkul Fikirlerine, kendisinin ve Portal üzerinden göndereceği kayıt kodu vasıtasıyla açık iznini almak suretiyle Müşterisinin doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini kaydetmeyi ve gerekli olması durumunda Gayrimenkul Fikirlerinin bu bilgileri, Kullanıcı ya da Kullanıcının Müşterisi ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur (Bkz. Veri Gizliliği Politikası).

2.3. Kullanıcı, Portalin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Gayrimenkul Fikirleri ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak zarar, ziyan ve kar kayıplarından sorumlu olacağını; hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını bilir ve bu nedenle uğranılacak zarar, ziyan ve kar kayıplarını tazmin edeceğini peşinen ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Portalde yayınlanan proje ve/veya gayrimenkul ilanlarına ilişkin kişisel bilgiler, görsel ve yazılı içerikler de dahil olmak üzere Portalde yer alan veri tabanındaki tüm bilgiler kısmen veya tamamen kullanıcı tarafından çoğaltılamaz, başka sitelere veya kaynaklara aktarılamaz, işletilemez, işlenemez ve üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz. Kullanıcı, bu maddeyi ihlal etmesi halinde, Gayrimenkul Fikirlerinin ve/veya üçüncü kişilerin bu kuralın ihlali nedeniyle uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı tüm zarar, ziyan ve kar kayıplarını tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder

3. GARANTİ

3.1. Hizmetler, içerik ve Portal; ister sarih (açık) ister zımni (örtülü), herhangi bir sınırlama ve ticarete elverişlilik garantisi olmayan, belirli bir amaca uygunluk gibi ya da herhangi bir ihlali önleyici sınırlama koymadan, tamamen "olduğu gibi" ilkesine göre sunulmuştur. Gayrimenkul Fikirleri, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmez; bu içeriklerle ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2. Portalden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Gayrimenkul Fikirlerine ait değildir. Bu nedenle, Gayrimenkul Fikirleri, Portal üzerinden yapılan veya kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir web sitesi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iletişimin gizliliği veya dokunulmazlığı konusunda garanti vermez; bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü üstlenmez. Daha fazla bilgi için lütfen "gizlilik kuralları" maddesine başvurun.

4. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu Portalin kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Kullanıcı, bu portale, bu Portali barındıran sunucuya veya bu Portalle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacak, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Kullanıcı, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla Portale saldırmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı, işbu hükmü ihlal etmesi halinde, yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulacağını bilir. Ayrıca, böyle bir ihlal durumunda, Kullanıcının bu Portali kullanma hakkı hemen sona erer. Gayrimenkul Fikirleri, Kullanıcının bilgisayarına, ekipmanına, Portalin kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu Portalin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Gayrimenkul Fikirleri, bu Portalin genel görünüm ve dizaynı, Konut Ağacı markası ve diğer markalar, www.konutagaci.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları ve Portaldeki her türlü içeriğin kodları ile birlikte tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olup bunlar, Gayrimenkul Fikirleri adına yasal koruma altındadır. Portalde bulunan hiçbir Materyal, Gayrimenkul Fikirlerinin önceden izni alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez; kopyalanamaz; çoğaltılamaz; başka bir lisana çevrilemez; yeniden yayımlanamaz; başka bir bilgisayara yüklenemez; postalanamaz; iletilemez; sunulamaz ya da dağıtılamaz. Portalin bütünü veya bir kısmı başka internet sitelerinde, internet portallerinde vb. internet ortamlarında yahut diğer mecralarda izinsiz olarak kullanılamaz. Ayrıca, Kullanıcı, Portal üzerindeki hizmet, servis ve Materyalleri yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere/servislere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, işleme eser haline getiremez. Aksine hareketler, hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirecek olup Kullanıcı, bu maddenin ihlali halinde Gayrimenkul Fikirlerinin uğrayacağı tüm zarar, ziyan ve kar kayıplarını karşılayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Gayrimenkul Fikirlerinin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları da saklıdır.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Gayrimenkul Fikirleri, Kullanıcılara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapar. Gayrimenkul Fikirleri, kendisinin kontrolü dışında doğal afet veya internet kullanımında yaşanacak arızalar gibi yürürlükteki mevzuat ve içtihatlar uyarınca mücbir sebep olarak sayılan durumlar nedeniyle oluşan aksaklıklardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır.

7. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Koşullar veya Veri Gizliliği Politikasının herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak addedilirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm; kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

8. SONA ERME

8.1. Kullanıcının, burada sayılan Koşullar ve/veya Veri Gizliliği Politikasını ihlal etmesi halinde, Gayrimenkul Fikirleri, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, Kullanıcının siteye erişimini sınırlayabilir; askıya alabilir; derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Gayrimenkul Fikirleri, Kullanıcının ya da onunla bağlantılı üçüncü kişilerin, bu sebeple doğacak zararlarından sorumlu değildir. 8.2. Gayrimenkul Fikirleri, yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde, Kullanıcının kendisine çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri ile tarayıcı/mobil uygulama aracılığıyla topladığı bilgilerini, resmi veya özel kurumlarla veya üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Kullanıcı bu sebeple, Gayrimenkul Fikirlerinden, her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde tazminat talep edemeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanması nedeniyle doğacak ihtilaflar, Türk Hukuku’na göre çözümlenecek olup ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası, Portalde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar Portali ziyaret etmek ve/veya kullanmakla şartları kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcı, işbu koşullarını kabul etmiyorsa, Portalden herhangi bir şekilde yararlanmamalı; Portali ziyaret etmemelidir